BAN GIÁM HIỆU

1. Quyền của Hiệu trưởng 

1. Quyết định các biện pháp để thực hiện chủ tr­ương, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường theo quy định tại các Điều 6 và 7 của Điều lệ này.

2. Quyết định việc tuyển dụng hoặc giao kết hợp đồng lao động đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

3. Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và người học nghề trong phạm vi thẩm quyền được giao.

4. Quyết định thành lập, giải thể các Hội đồng tư vấn của trường.

5. Lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ trưởng, phó phòng, khoa, bộ môn trực thuộc trường và các cơ sở đào tạo; sản xuất, dịch vụ phục vụ dạy nghề của trường theo phân cấp của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

6. Cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề và chứng chỉ sơ cấp nghề cho người học theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.  Phó Hiệu trưởng 

1. Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ Quốc phòng phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt; lý lịch rõ ràng; có tín nhiệm về chuyên môn nghiệp vụ; có sức khỏe và năng lực quản lý lĩnh vực công tác được phân công phụ trách;

b) Có trình độ đại học trở lên; riêng phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo, ngoài các tiêu chuẩn trên, phải có chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ đào tạo của trường và có đủ tiêu chuẩn như đối với Hiệu trưởng. 

2. Điều kiện bổ nhiệm phó Hiệu trưởng:

Thực hiện theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH và Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.

3. Thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ Quốc phòng do Tư lệnh Quân khu 5 bổ nhiệm.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của phó Hiệu trưởng 

a) Giúp Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của trường; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng và giải quyết các công việc khác do Hiệu trưởng giao;

b) Khi được Hiệu trưởng ủy quyền phó Hiệu trưởng thay mặt Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về kết quả giải quyết công việc được giao.

3. Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình dạy nghề

1. Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình dạy nghề (sau đây gọi tắt là hội đồng thẩm định) là tổ chức tư vấn giúp Hiệu trưởng phê duyệt chương trình, giáo trình dạy nghề của trường.

2. Hội đồng thẩm định gồm: Giáo viên, Cán bộ quản lý của trường; Cán bộ khoa học, kỹ thuật và người sử dụng lao động am hiểu về nghề được thẩm định. Hội đồng thẩm định có từ 5 đến 9 thành viên tuỳ theo chương trình, giáo trình thẩm định. Hội đồng thẩm định có Chủ tịch Hội đồng, phó Chủ tịch Hội đồng, Thư ký Hội đồng và các uỷ viên Hội đồng.

3. Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình dạy nghề được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng. Mỗi hội đồng thẩm định thực hiện thẩm định chương trình, giáo trình của một nghề. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của mỗi thành viên hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng quy định. Hội đồng thẩm định tự giải tán sau khi hoàn thành công việc do Hiệu trưởng giao.

4. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định:

a) Hội đồng thẩm định làm việc dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng;

b) Cuộc họp thẩm định chương trình, giáo trình của Hội đồng phải bảo đảm có mặt ít nhất 3/4 tổng số thành viên của Hội đồng;

c) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các thành viên của Hội đồng có ý kiến phân tích, đánh giá công khai những mặt được và chưa được của chương trình, giáo trình được thẩm định. Chủ tịch hội đồng kết luận về kết quả thẩm định trên cơ sở biểu quyết theo đa số của các thành viên hội đồng có mặt tại cuộc họp thẩm định chương trình, giáo trình. Các ý kiến khác với kết luận của Chủ tịch Hội đồng được bảo lưu và trình Hiệu trưởng trường.

4. Hội đồng tư­ vấn khác

Các hội đồng tư vấn khác trong trường do Hiệu trưởng thành lập để lấy ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, đại diện các tổ chức trong nhà trường nhằm thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của từng Hội đồng tư vấn do Hiệu trưởng Nhà trường quy định.

ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

Họ tên
Điện Thoại
Chọn nghề

 

  LIÊN HỆ NHÂN VIÊN TƯ VẤN   

 LỊCH HỌC KHOA ĐIỆN TỬ

 

 LỊCH HỌC KHOA CƠ KHÍ

TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong

Liên quan

Tin xem nhanh